Huishoudelijk Reglement

Index:

 

artikel 1 t/m 3
artikel 4 t/m 11
artikel 12 t/m 15
artikel 16 t/m 21
artikel 22 t/m 24
artikel 25
artikel 26 t/m 27

 

 

Rechten en plichten van de leden

 

Artikel 1

De leden zijn verplicht zich strikt te houden aan het ter plaatse geldende baanreglement en aan de schriftelijke of mondelinge aanwijzingen van bestuursleden en/of van park- en restauratiebeheerders.
Tenniskleding is op de baan voorgeschreven.
Ieder lid is verplicht op het park zijn lidmaatschapskaart bij zich te dragen en deze op verzoek van de baanman of een der bestuursleden te tonen.

Artikel 2

De leden zijn verplicht adresveranderingen ten spoedigste aan de secretaris op te geven.
Zij zijn tevens verplicht de contributie en, indien verschuldigd, het entreegeld te voldoen vóór 1 april van het desbetreffende verenigingsjaar (begin van het tennisseizoen).

Artikel 3
De leden hebben het recht bij alle bijeenkomsten (geen bestuurs-, kascommissie- en technische commissie-vergaderingen zijnde), wedstrijden en andere evenementen der vereniging aanwezig te zijn.

naar index


Bestuur

Artikel 4

De op statutaire wijze tot verenigingsbestuurder benoemde is verplicht het bestuurslidmaatschap te aanvaarden. Hij kan echter te allen tijde als zodanig aftreden. Hij is bevoegd tot het bijwonen van alle bestuursvergaderingen, tot het daarin voeren van het woord en het daarin uitbrengen van zijn stem; ieder bestuurslid heeft één stem. Het stemrecht mag niet door middel van een gemachtigde worden uitgeoefend.
Ieder jaar treden twee bestuursleden af volgens een op te maken rooster, waarbij de volgorde zoveel mogelijk wordt bepaald naar die van toetreding als zodanig.
Ook treden jaarlijks af de in artikel 9 lid 10 van de statuten genoemde adviseurs.
De aftredende functionarissen zijn terstond herkiesbaar.
De verkiezingen van bestuursleden ter vervanging van de aftredende geschieden in de eerste algemene vergadering, waarin daartoe de mogelijkheid bestaat.
Het bestuurslid, gekozen ter vervulling van een tussentijds ontstane vacature, treedt af op het tijdstip waarop het lid dat hij vervangt, volgens het rooster had moeten aftreden.

Artikel 5

In de eerste vergadering van het bestuur na de algemene vergadering wordt een vicevoorzitter gekozen. Deze neemt bij ontstentenis van de voorzitter diens werkzaamheden waar. Bij ontstentenis van de vicevoorzitter of van een ander bestuurslid worden diens werkzaamheden waargenomen door één of meer door het bestuur uit zijn midden gekozen leden. Blijvende ontstentenis van één of meer bestuursleden is niet van invloed op de bevoegdheden van het bestuur met inachtneming van artikel 9 lid 7 van de statuten.
In geval van blijvende ontstentenis van alle bestuursleden fungeren de aanwezige, laatstelijk reglementair afgetreden bestuursleden als tijdelijk bestuur.

Artikel 6

Schade aan de vereniging of één harer bezittingen toegebracht of mede veroorzaakt door een lid, kan door het bestuur geheel of ten dele op dat lid worden verhaald.

Artikel 7

Het bedrag als bedoeld in artikel 10 lid 3 onder sub c. der statuten wordt gesteld op ƒ 5.000.-


Artikel 8

Verplichtingen van het bestuur

Het bestuur is verplicht op overzichtelijke wijze een volledige administratie bij te houden van:

a.         namen en adressen van de in artikel 4 der statuten bedoelde personen;

b.         presentielijsten en notulen van alle algemene vergaderingen en vergaderingen van het bestuur;

c.         de bezittingen en schulden van de vereniging. Kleine voorwerpen van geringe waarde, welker gebruik korter dan een jaar pleegt te duren, behoeven daarin iet te worden opgenomen.

Van de onder a. bedoelde administratie moet aan ieder lid, die daarom één week inzage worden verstrekt.

Artikel 9

De voorzitter

De voorzitter geeft leiding aan en houdt toezicht op het verenigingsleven.

-           Hij draagt zorg voor de naleving van de statuten en het huishoudelijk reglement en alle verdere regelingen en bepalingen.

-           Hij leidt de bestuurs- en ledenvergaderingen, vertegenwoordigt de vereniging bij  officiële gelegenheden naar buiten, stimuleert de overige bestuursleden in de uitvoering van hun taak of taken en coördineert de verschillende bestuurstaken.

Artikel 10

De secretaris

De secretaris voert de administratie van de vereniging, voor zover deze niet aan anderen is opgedragen. Hij is belast met:

-           het notuleren van de vergaderingen;

-           het voeren van de correspondentie, waarbij hij verplicht is van al uitgaande stukken een afschrift te houden;

-           het bijhouden van het ledenregister, waaruit de aard van elk lidmaatschap dient te blijken;

-           de samenstelling van het jaarverslag, dat aan de Algemene Vergadering wordt uitgebracht;

-           het beheer van het verenigingsarchief.

Artikel 11

De penningmeester

De penningmeester is belast met het beheer van de geldmiddelen van de vereniging. De verantwoordelijkheid voor dit beheer berust
overeenkomstig het gestelde in artikel 10 van de statuten bij het bestuur.

-           Hij draagt zorg voor de inning van de contributies en bijdragen, de betaling van door de vereniging verschuldigde bedragen en houdt hiervan nauwkeurig boek. Na betaling van de contributie door het lid verstrekt hij een lidmaatschapskaart.

-           Betalingen uit de verenigingskas worden door hem niet gedaan, dan tegen een behoorlijke kwitantie.

-           Gelden, welke niet nodig zijn voor het bestrijden van de lopende uitgaven worden door hem belegd overeenkomstig door het bestuur vast te stellen regels.

-           Hij is verplicht de financiële commissie inzage te geven van de kas en administratie en overigens alle inlichtingen te verstrekken, welke de commissie ter zake van het beheer mocht verlangen. Dezelfde verplichting bestaat voor hem jegens het bestuur, dat hem te allen tijde ter verantwoording kan roepen.

-           Hij brengt de Algemene Vergadering verslag uit over zijn beheer. Tevens dient hij een begroting in betreffende de inkomsten en uitgaven voor het nieuwe verenigingsjaar.

-           De penningmeester wordt voor zijn beheer gedechargeerd bij besluit van de Algemene Vergadering.

naar index

Commissies

Artikel 12

1.         De Algemene Vergadering kan één of meerdere commissies benoemen, met algemene of bijzondere opdrachten, welke zich niet mogen uitstrekken buiten de grenzen der bevoegdheden van de benoemde commissie.
Deze commissies blijven te allen tijde verantwoordelijk tegenover de instantie die hen heeft benoemd.

Bij de benoeming kunnen tevens de bevoegdheden en verplichtingen van iedere commissie worden geregeld of gewijzigd.
De commissies - met uitzondering van de commissie als bedoeld in artikel 11 lid 4 van de statuten - kunnen te allen tijde door het bestuur worden ontbonden. Ook kunnen één of meer leden daarvan als zodanig door het bestuur worden ontslagen en al dan niet door anderen worden vervangen.

2.         De vereniging heeft de volgende commissies:

a.         Technische Commissie (T.C.)
b.         Financiële Commissie   (F.C.)     zie ook art. 11.4 van de statuten
c.         Jeugdcommissie            (J.C.)

Andere commissies kunnen door het bestuur worden ingesteld.

3.         De commissies genoemd onder 2.a en 2.b worden door de Algemene Vergadering gekozen. Aftredende leden zijn terstond herkiesbaar.

4.         De commissies staan, elk op het haar toegewezen werkterrein, het bestuur bij in de vervulling van haar taak.

5.         Bij afwezigheid of tussentijds aftreden van een commissielid benoemt het bestuur - tot de eerstvolgende Algemene Vergadering - een tijdelijk lid.

6.         De Commissie, als bedoeld in artikel 11 lid 4 van de statuten (Financiële Commissie), bestaande uit drie leden, wordt bij haar benoeming telkens geldend voor één jaar, aangevuld met een plaatsvervangend lid, dat bij ontstentenis van een van de commissieleden diens plaats zal innemen.

Artikel 13

Technische Commissie (T.C.)

Door de Algemene Vergadering wordt, voor de duur van één jaar een Technische Commissie gekozen (hierna aangeduid als T.C.), bestaande
uit een oneven aantal leden.
Bestuursleden kunnen ook zitting hebben in de T.C.
De werkzaamheden van de T.C. zullen bestaan uit:

a.         het beoordelen van nieuwe leden op hun speelsterkte;

b.         het verzorgen van de aanwijzingen en het in praktijk brengen van de jaarlijkse door de T.C. op te maken speelsterkte;

c.         het regelen en verzorgen van de competitie (ook samenstellen competitieploegen), toernooien en wedstrijden;

d.         de organisatie van de trainingen.

Artikel 14

Financiële Commissie (F.C.)

1.         De Financiële Commissie bestaat uit tenminste 3 stemgerechtigde leden en 1 plaatsvervangend stemgerechtigd lid. Leden van het bestuur mogen geen deel uitmaken van deze commissie.

2.         De commissie houdt toezicht op het beheer van de penningmeester en heeft te allen tijde recht de kas, de boeken en de bescheiden van de penningmeester te controleren.

3.         Zij is verplicht deze controle tenminste éénmaal per jaar uit te voeren voor de  jaarlijks te houden Algemene Vergadering en haar bevindingen aan deze Vergadering schriftelijk mede te delen en, indien de controle hiertoe aanleiding geeft, de Vergadering voor te stellen de Penningmeester voor zijn beheer in het betreffende verenigingsjaar décharge te verlenen.

4.         De F.C. is bevoegd aan het bestuur voorstellen te doen ten aanzien van het financiële beleid.

Artikel 15

Jeugdcommissie (J.C.)

1.         De Jeugdcommissie bestaat uit tenminste 3, door een Algemene Jeugdvergadering gekozen, juniorleden.

2.         De jeugdcommissaris binnen het hoofdbestuur is de wederzijdse contactman tussen bestuur en Jeugdcommissie.

naar index

 

Vergaderingen

Artikel 16

De vergaderingen van het bestuur worden gehouden zo dikwijls als de voorzitter of tenminste drie bestuursleden dit wensen. De voorzitter heeft in deze vergaderingen de leiding en is bevoegd de spreektijd van alle leden bij ieder agendapunt te limiteren, alsmede de vergadering te schorsen of te verdagen.

Artikel 17

En bestuursvergadering wordt bijeengeroepen door middel van verzending van een schriftelijke convocatie aan ieder bestuurslid, tenminste 14 dagen vóór de datum der vergadering. Tot het bijeenroepen van een bestuursvergadering is de voorzitter bevoegd. Hij is daartoe verplicht op verzoek van tenminste drie bestuursleden.
Indien aan dit verzoek binnen 14 dagen geen gevolg wordt gegeven en de bestuursvergadering niet binnen 28 dagen na indiening van het verzoek wordt gehouden, zijn de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd.

Artikel 18

Kandidaatstelling voor een door de Algemene Vergadering te verkiezen functionaris geschiedt door het bestuur en/of door vijf seniorleden, ereleden of leden van verdienste.
Kandidaatstelling door het bestuur geschiedt, nadat het bestuur zich heeft vergewist, dat de te stellen kandidaten een eventuele benoeming zullen aanvaarden.

Kandidaatstelling door de leden geschiedt door middel van inlevering bij de secretaris van een daartoe strekkende schriftelijk verklaring, vergezeld van een bereidverklaring van de gestelde kandidaat, uiterlijk 7 dagen voor de Algemene Vergadering.

Artikel 19

Een besluit van-of benoeming door de Algemene Vergadering, niet rechtstreeks betrekking hebbende op een agendapunt der vergadering, is ongeldig, met inachtneming van artikel 16 leden 9 en 10 van de statuten.
Een uitzondering op deze regel geldt, indien een zodanig besluit is genomen of een zodanig benoemde is gekozen met minstens twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen - blanco stemmen daaronder niet begrepen - en naar aanleiding van een voorstel, dat naar het oordeel van het bestuur als urgent is te beschouwen, mits geen voorstel tot
ontzetting, statutenwijziging of ontbinding der vereniging.

Artikel 20

De agenda der Algemene Vergadering bevat, behalve de uit de statuten of de voorgaande artikelen van dit reglement voortvloeiende punten, ieder voorstel, dat tenminste zeven dagen vóór de verzending der convocatie door tenminste vijf leden schriftelijk bij de secretaris is ingediend, alsmede al hetgeen de tot bijeenroeping der vergadering bevoegden daarin wensen op te nemen.

Artikel 21

Alle op de agenda ener vergadering voorkomende punten worden in die vergadering aan de orde gesteld en behandeld. Bij ieder punt wordt tevens behandeld ieder mondeling door een lid staande de vergadering gedaan voorstel, hetwelk rechtstreeks met het aan de orde zijnde
agendapunt samenhangt, mits in geval van een algemene ledenvergadering ondersteund door tenminste vier andere leden.

naar index


Besluitvorming

Artikel 22

Besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen, tenzij bij statuten of Huishoudelijk Reglement anders is bepaald. Verlangt omtrent een aan de orde gesteld voorstel geen der stemgerechtigde leden stemming, dan wordt gerekend dat het voorstel is aangenomen. In het tegenovergestelde geval wordt tot stemming overgegaan.
Bij staking van de stemmen niet rakende verkiezing van personen wordt een voorstel als verworpen beschouwd.

Artikel 23

Indien meerdere personen voor een functie kandidaat gesteld zijn, wordt tot stemming overgegaan.
Stemming over personen geschiedt door middel van gesloten briefjes.
Ter bepaling van het resultaat der stemming blijven ongeldige en blanco stemmen buiten beschouwing.
Een stem is ongeldig, indien op het stembriefje iets anders is aangegeven dan noodzakelijk is voor het uitbrengen van de stem. Zie voor procedure artikel 16 lid 6 van de statuten.

Artikel 24

In geval van verkiezing wordt over iedere benoeming apart gestemd.
Door de Algemene vergadering kan slechts worden gekozen een persoon, die is kandidaat gesteld op de wijze als bij de statuten en Huishoudelijk Reglement is geregeld.
Dit geldt niet ten aanzien van de benoeming van ereleden.

naar index

Aanmelding als lid

Artikel 25


Op het aanmeldingsformulier, als bedoeld in artikel 5 lid 1 van de statuten, dient vermeld te worden: naam, voornamen, woonplaats, adres, geboortejaar en -datum.

naar index

Slotbepalingen

Artikel 26

Alle leden ontvangen desgewenst van de secretaris één exemplaar van de statuten en van dit reglement, zulks tegen door het bestuur vast te stellen vergoeding.

Artikel 27

Aldus vastgesteld door de algemene vergadering van ......

naar index

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

Contact uitsluitend via e-mail

T.V. Rapid & LTCD '79

Moltweg 90
6371 BX Landgraaf

KVK-nummer

40187386